×

Fulltidsbarnehagen

Vi er en liten og idyllisk barnehage, med plass til 20 barn. Hos oss vil barna bli møtt av varme, lekende voksne som engasjerer seg i barnas lek.

Vi er en søskenavdeling der alle barna i alderen 1 – 6 år er på samme avdeling. Vi syns det er fint å ha en blandet aldersgruppe. Da har de minste muligheten til å strekke seg mot de store, og de store lærer seg å ta hensyn til de små. Fordi vi er en liten barnehage med stor aldersspredning.

Vi deler oss i aldersgrupper i løpet av dagen hvor hver gruppe har en fast ansatt som lager gode pedagogiske opplegg og går på turer i nærmiljø og skogen. Barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf, noe som gjør at alle religion og livssyn blir godt tatt vare på i vår barnehage. 

Barnehagehverdagen avsluttes med hengekøyetur for førskolebarna før de går videre ut i den store verden. 


Omsorg i praksis
Omsorg er en stor del av hverdagen vår, hos både de voksne og barn. Vi er gode på å løfte hverandre opp og frem, og tar utgangspunkt i ressursene våre.

Læring og lek i trygge omgivelser
I barnehagen vår har vi fokus på at barna skal kunne lære og leke i trygge og positive miljøer, slik at de blir rustet for livet etter barnehagen.

Barna blir sett og hørt
Vi ønsker at barna skal ha en reell innvirkning på sin egen hverdag og barna skal tas med på råd når hverdagen planlegges. Barna i barnehagen blir hørt i saker som er viktig for dem.

Ettersom det går barn fra ulike kulturer og land i barnehagen vår, har vi fokus på hvert land som er representert når nasjonaldagen nærmer seg. Da snakker vi om lander, hvem som kommer derfra, hører på nasjonalsangen og ser på ulike blider og hører om kulturen i landet. Dette gjør at alle barn blir sett og anerkjent for den dem er og barna opplever glede og stolthet over egen kulturelle tilhørighet. 

Dette barnehageåret skal vi jobbe videre med: 

Vi jobber kontinuelig med være sammen, både opp mot de voksne i barnehagen og barna. Vi har samlinger med Regnbue Løven, rotte barna og regnbue barna og temaer knyttet til vennskap, danning og fellesskap. 

Bærekraftig utvikling, søppelsortering og kjøkkenhagen jobbes videre med. 

 På bakgrunn av ny lovendring fra 01.01.21- jobber vi masse med det psykososiale barnehagemiljøet og vi er med i pilotprosjektet Barnas verneombud igjennom Stine Sofie Stiftelsen som omhandler vold, seksuelle overgrep, mobbing og krenkelser. 

De voksne har stor kunnskap om hvordan avdekke omsorgssvik og vi har samlinger med barna hver måned hvor tema omsorgssvik, vold og overgrep er tema. Dette gjøres i samarbeid med Stine sofies stiftelse som også har utviklet materiell som vi kan benytte i disse samtalene. 

Ett annet tema i barnas verneombud er mobbing og krenkelser. Dette tema jobber vi kontinuelig med gjennom året.  Om vi noen form for mobbing/krenkelser blir dette tatt tak i med en gang igjennom observasjon, aktivitetsplaner og samtaler. 

Vi velger å satse ekstra mye på språk og utvikling av språk, samt voksnes språkkompetanse Dette året. 

Følg oss gjerne på vår facebookside hvor vi deler innblikk i hverdagen: 

(1) Baltazar barnehage | Facebook